اداره طراحی

تعداد بازدید:۱۰۸۶

ادارۀ طراحی :

فعالیت های ادارۀ طراحی عبارتند از :

1-  تنظیم اسناد فنی مناقصه قرارداد های مشاورین و پیمانکاران

2-  تنظیم و انعقاد قرارداد های مشاورین و پیمانکاران

3-  انجام نظارت عالیه بر اجرای پروژه ها

4-  انجام امور مربوط به مشاورین و طرحها و بررسی نقشه ها

5-  اخذ تصویب نقشه ها از معاونت عمران سازمان مرکزی ، و اخذ مجوز های لازم از سازمان های مربوطه جهت اجرا .

6-  بررسی تغییر نقشه ها و مصالح نقشه های مصوب و اخذ مجوز های لازم از ادارۀ کل فنی ساختمان و اداره کل طرحهای عمرانی سازمان مرکزی

7-  بررسی و تأئید نقشه های ابنیه ، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ارائه شده توسط مشاورین و انجام مکاتبات مربوطه

8-  پاسخ به پرسش های فنی مشاورین و پرسش های فنی پیمانکاران که از ادارۀ نظارت ارسال شده است.

9-  شرکت در جلسات مرتبط با دستگاه بهره بردار ، سازمان مرکزی و غیره جهت انجام امور طراحی

10-   رسیدگی نهایی به صورت وضعیت پیمانکاران تحت عنوان نمایندۀ معاونت عمران

11-   رسیدگی نهایی به صورت وضعیت مشاورین

12-   رسیدگی نهایی به صورتجلسات و بررسی متره اقلام .

13-  بررسی فناوریهای نوین ساختمان و ارائۀ پیشنهاد به مشاورین جهت استفاده در طرح ها.

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۴