اداره اجرا و نظارت

تعداد بازدید:۹۹۲

اداره اجرا و نظارت :

      فعالیت های ادارۀ اجرا و نظارت عبارتند از :

1- نظارت بر حسن اجرای ساختمان های در حال احداث پـردیس دانشـگاهی بر اسـاس نقشه های مصوب و اسناد قرارداد

2-  بررسی متره و برآورد ارائه شده از سوی مشاور و بررسی متره و برآورد پیمانکاران و مقایسۀ آن با اسناد قرارداد

3-  رسیدگی به امور پیمانکاران ، صورت وضعیت ها

4-  بررسی و تائید مصالح مصرفی مطابق با قرارداد ها

5-  بررسی اولیه نقشـه های اجرائی که توسـط دفتر فنی پیمانکاران قبل از اجرای کار ارائه می گردد و در صورت نیاز ارائه به ادارۀ طراحی

6-   بررسی اولیه صورتجلسات مقادیر اضافه کاری

7-   بررسی و تائید صورتجلسات اتمام کار

8-  بررسی و تائید پرمیت های ارائه شده جهت تأئید حسن انجام کار و مجوز اجرای فعالیت
مورد نیاز.

9-  تشکیل جلسات فنی با پیمانکاران

10-  بررسی برنامه های زمانبندی و پیشرفت کارهای پروژه های عمرانی

11-  انجام امور تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی.

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۴