معرفی معاونت عمران

نام : محسن

نام خانوادگی: اسماعیلی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تخصصی : مهندسی عمران - سازه

مرتبه دانشگاهی : مربی

پست الکترونیک :   mohsen13502@gmail.com